Ce ne dorim sa realizam

Extras din Statutul Asociatiei S.O.S. Endometrioza

Capitolul II.
Scopul, obiectivele şi activităţile principale ale Asociaţiei, Afilierea

Art.6. Asociaţia are ca scop contribuirea la recunoaşterea endometriozei la nivel national, prin cresterea nivelului de informare cu privire la aceasta afectiune in randul femeilor diagnosticate cu endometrioza si nu numai.

Art.7. Obiectivele şi activităţile principale ale Asociaţiei sunt:

Organizarea si desfasurarea de activitati specifice pentru a sensibiliza opinia publica cu privire la endometrioza si efectele acesteia asupra femeilor si fetelor (la nivel mondial, 1 din 10 femei este diagnosticata cu aceasta boala);
Informarea opiniei publice si a lumii medicale cu privire la endometrioza si incidenta ei statistica;
Sprijinirea cresterii numarului de ecografii de specialitate ca unealta de preventie si/sau identificare timpurie a endometriozei;
Facilitarea primirii sprjinului psihologic, medical, social, moral şi material de catre femeile diagnosticate cu endometrioza;
Promovarea si reprezentarea drepturilor si intereselor Asociatiei in relatia cu alte asociatii si fundatii sau alte organizatii private, in relatia cu structurile sociale si politice legal constituite precum si in relatia cu alte institutii ale puterii de stat;
Colaborarea cu persoane fizice sau juridice de ordin public sau privat, actionand in domeniile de interes comun;
Promovarea relatiilor cu alte organisme si formatiuni similare din tara si din strainatate, in plan economic, social si financiar;
Participarea la activitati de informare, dezbatere si schimb de experinta in cadrul conferintelor, simpozioanelor sau alte activitati specifice, in tara si strainatate;
Editarea de publicatii, periodice (ziare, reviste, buletine, etc.) de informare si dezbatere asupra problemelor femeilor diagnosticate cu endometrioza;
Organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane, dezbateri, colocvii pe subiecte si tematici de interes pentru activitatile Asociatiei;
Sprijinirea infiintarii, infiintarea si organizarea, potrivit dispozitiilor legale si a principiilor statutare ale Asociatiei, de societati comerciale, cluburi si alte asemenea care pot ajuta la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
Afilierea la organizatii internationale de prestigiu;
Organizarea de activitati, vizite in tara si strainatate, menite sa dezvolte relatiile cu alte asociatii, fundatii si organizatii de profil;
Organizarea de actiuni in vederea colectarii de foduri banesti si materiale necesare realizarii activitatilor Asociatiei;
Atragerea si utlizarea in conditiile legii de resurse financiare sub forma de donatii, subventii, sponsorizari, taxe, cotizatii;
Colaborarea cu institutii din tara si din strainatate care pot contribui financiar sau material la sustinerea programelor proprii ale Asociatiei, organizarea de conferinte si simpozioane in vederea promovarii valorilor si scopurilor Asociatiei;
Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal si obiectivele Asociatiei;
Realizarea de programe educative în colaborare cu unităţi de stat sau particulare cu privire la preventia si informarea despre endometrioza ;
Conceperea, realizarea, editarea şi-sau comercializarea de materiale educaţionale si promotionale despre endometrioya, metode de preventie si depistare, în formă digitală sau tipărite, concretizate şi în cărţi, cursuri, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, filme, programe video şi audio pe suport tiparit, CD/DVD si alte suporturi clasice sau electronice, calendare, tricouri, brelocuri, magneti, etc;
Înaintarea de petiţii sau propuneri legislative organelor abilitate;
Alte activităţi prevazute de lege, conform scopului Asociaţiei.
Art.8. Afilierea: Asociaţia poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte asociaţii, instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor propuse.

Capitolul III.
Membrii Asociaţiei. Modul de dobândire şi pierderea calităţii de membru. Drepturile şi obligaţiile membrilor.

Art.9. Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană fizică, cetăţean român sau străin, indiferent de limbă, rasă, religie, sex sau avere, care:
Are vârsta de minim 14 ani;
Acceptă prevederile prezentului statut;
Aderă prin liber consimţământ şi completează cererea de adeziune;
Acceptă să achite cu regularitate cotizaţia de membru stabilită de Consiliul Director;
Nu execută una din pedepsele complementare prevazute de legea penală sau nu se află sub incidenţa altei interdicţii legale sau statutare.

Art.10. (1) Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director, prin majoritate simplă şi vot nesecret.
(2) Calitatea de membru este personală, inalienabilă şi netransmisibilă succesorilor.

Art.11. Asociaţia admite următoarele categorii de membri: membri fondatori, membri asociaţi, membri de onoare şi personal angajat, potrivit Legislaţiei Muncii.
Membrii fondatori sunt persoane înscrise în Actul Constitutiv şi în Statutul Asociaţiei. Au drepturi speciale faţă de ceilalţi membri ai Asociaţiei.
Membrii asociaţi sunt persoane care aderă la scopurile Asociaţiei, ulterior constituirii acesteia, care acceptă prevederile prezentului statut şi doresc să participle la realizarea obiectivelor propuse, in mod voluntar.
Membrii de onoare pot deveni atât persoanele de mare valoare şi importanţă în cadrul Asociaţiei, cât şi persoane din afara ei, care au sprijinit periodic şi benefic Asociaţia. Persoanele care devin Membri de onoare nu au dreptul de vot şi nu pot face parte din nici un organ de conducere.
Personalul angajat se constituie din persoanele angajate, în conformitate cu Legislaţia Muncii.

Art.12. Membrii au următoarele drepturi:

Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, conform prezentului statut;
Să fie informaţi cu privire la activităţile organizaţiei;
Să participe la activităţile organizaţiei;
Să beneficieze, pentru practicarea activităţilor Asociaţiei de condiţiile existente în cadrul acesteia, de sprijinul tehnic, moral şi material al Asociaţiei;
Să iniţieze propuneri de proiecte pe teme legate de scopul şi obiectivele Asociaţiei;
Dreptul la vot în cadrul oricărei şedinţe a Adunării Generale;
Să le fie recunoscute meritele;
Să se retragă din Asociaţie;
Să îşi exprime în scris sau verbal doleanţele şi sugestiile către Consiliul Director sau în cadrul şedinţelor;
Toţi membrii au drepturi egale, în conformitate cu prevederile articolului 11.

Art.13. Membrii au următoarele obligaţii:

Să respecte statutul şi regulamentul intern al Asociaţiei, precum şi hotărârile organelor de conducere;
Să nu prejudicieze moral şi/sau material Asociaţia prin comportament necorespunzător, atât în cadrul acţiunilor întreprinse de aceasta, cât şi în afara ei;
Să trateze cu respect pe oricare membru al Asociaţiei, eventualele diferenţe între membri soluţionându-se cu ajutorul Consiliului Director;
Să contribuie activ la proiectele şi activităţile Asociaţiei, precum şi la îmbunătăţirea activităţilor sale şi la creşterea veniturilor acesteia;
Să participe la Adunarea Generală;
Să acţioneze în vederea creşterii prestigiului Asociaţiei;
Să respecte ierarhia Asociaţiei;
Să suporte consecinţele date de Consiliul Director sau Preşedinte, în cazul abaterilor de la statut sau de la regulamentul intern;
Să plătească toate cotizaţiile impuse de Consiliul Director.

Art.14. (1) Calitatea de membru se pierde în următoarele moduri, în urma Hotărârii Consiliului Director, aprobată prin majoritate simplă şi vot nesecret:

retragere din proprie iniţiativă, pe baza unei cereri scrise sau electronice adresată Consiliului Director;
excludere, propusă de un membru al Consiliului Director, datorită unei abateri precum: încălcarea statutului, lipsa de implicare în activităţile Asociaţiei, săvârşirea de fapte care prejudiciază imaginea Asociaţiei, abaterea de la etica voluntarului etc.
desfiinţarea Asociaţiei;
deces.

Persoana care a pierdut calitatea de membru al Asociaţiei nu mai are nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei sau chiar a Asociaţiei însăşi.

Calitatea de membru se poate redobândi prin hotărârea Consiliului Director, aprobată cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.